AutentificareCroaziera Europa

croaziera-europa-vest

Lisabona, Portugalia
Lanzarote, ins.Canare
Agadir, Maroc
Casablanca, Maroc
Malaga, Spania
Gibraltar

De la 619 euro

(ALL INCLUSIVE !!!)

DETALII

AIGURARI GENERAL TRAVEL

Prevederi generale

1. Obiectul asigurării

In baza poliţei de asigurare, incheiată in conformitate cu prezentele condiţii de asigurare, Asiguratorul

preia cheltuielile medicale de urgenta si/sau de repatriere in limita sumelor asigurate asa cum sunt

prevazute la punctul 2.1, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul călătoriei in străinătate,

in schimbul plăţii de către Asigurat a primei de asigurare.

1.1 Asiguratul trebuie sa fie cetatean roman, cu domiciliul in Romania si cu varsta cuprinsa intre 1 si 70

ani; pot fi Asigurati si cetatenii straini care au domiciliul / rezidenta in Romania.

2. Riscuri asigurate / Tipuri de asigurare

2.1 In funcţie de scopul călătoriei asigurarea poate fi: „turist” (călătorie in scop turistic), „business”

(călătorie in scop de afaceri), „la lucru” sau „workers” (călătorie in vederea prestării unei activităţi

profesionale in străinătate) şi „şoferi de tir şi autocare” (călătorii pentru exercitarea activităţii

profesionale respective).

2.2 Toate tipurile de asigurare acoperă următoarele riscuri:

- boală,

- accident,

prin preluarea cheltuielilor medicale de urgenţă şi/sau de repatriere a Asiguratului bolnav, vătămat sau

decedat ca urmare a producerii riscului asigurat pe perioada călătoriei in străinătate in limita sumei

asigurate inscrisă in poliţă.

Organizarea transportului in Romania (repatrierea) Asiguratului bolnav, vătămat sau decedat se

efectuează exclusiv de către Asigurător, prin intermediul societăţii de asistenţă menţionată in poliţă.

2.3 Poliţa de asigurare tip „turist” oferă posibilitatea de a alege una din următoarele variante de asigurare,

care sunt diferenţiate prin nivelul sumei asigurate, denumite generic: „Clasic”, „Mediu” şi „Top”.

2.4 Poliţa de asigurare tip „business” se incheie numai in urma prezentării de către solicitant a unor

documente din care să rezulte faptul că deplasarea Asiguratului in străinătate se efectuează in interes

de servici in scop de participare la negocieri, tratative, conferinţe, expoziţii sau activităţi similare, fiind

exclusă prestarea efectiva de muncă fizică profesională.

2.5 Poliţa de asigurare pentru personal aflat “la lucru”sau „workers” in strainatate acoperă şi accidentele de

muncă intamplate pe perioada deplasării in străinătate, in timpul desfăşurării de către Asigurat a

activităţilor profesionale in baza unui contract de muncă, recunoscut de Camera de Muncă Romană.

2.6 Poliţa de asigurare pentru „Soferi de tir şi autocare” se incheie doar in urma prezentării, de către

societatea de transport, a documentelor care să ateste respectiva calitate profesională a Asiguratului.

3. Încheierea asigurării

Poliţa de asigurare se incheie obligatoriu pe teritoriul Romaniei şi anterior inceperii călătoriei in străinătate,

prin prezentarea paşaportului Asiguratului (sau a cărţii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este

permisă pe baza acestui document) in original şi prin plata integrală a primei de asigurare. In caz contrar

asigurarea nu este valabilă.

4. Perioada de valabilitate a asigurării

4.1. Valabilitatea asigurării incepe de la data inscrisă in poliţă, numai dacă prima de asigurare a fost

integral plătită şi numai după ce Asiguratul a părăsit teritoriul Romaniei şi incetează la data inscrisă in

poliţă.

4.2. Poliţa de asigurare este emisă pe o perioadă de timp determinată, care nu poate fi mai mică de 3 zile

şi nici mai mare de 365 de zile.

4.3. Perioada de asigurare poate fi prelungită doar in cazuri excepţionale, inainte de expirarea valabilităţii

acesteia şi numai dacă Asiguratorul este inştiinţat in prealabil şi este de acord cu prelungirea prin emiterea

unui act declarativ.

4.4. Poliţa de asigurare este valabilă pe durata stabilită in contractul de asigurare indiferent de numărul de

călătorii in afara graniţelor Romaniei efectuate in acest interval; pe timpul cat Asiguratul se află in Romania

asigurarea nu produce efecte.

3

5. Restricţionarea numărului de poliţe de asigurare de călătorie în străinătate.

5.1. Pentru fiecare perioadă de călătorie in străinătate poate fi incheiată numai o singură poliţă de

asigurare.

5.2. Dacă, contrar celor stipulate mai sus, Asiguratul are mai multe poliţe de asigurare incheiate cu

Asiguratorul, acesta prestează doar o singură dată serviciile oferite pe baza poliţei de asigurare cu suma

asigurată mai mare.

6. Valabilitatea teritorială

6.1 In funcţie de opţiunea aleasă de persoana Asigurată, acoperirea este valabilă in:

Ø Europa: in toată Europa, ceea ce inseamnă Europa in sensul ei geografic*, inclusiv ţările din Spaţiul

Schengen****, ţările** şi insulele Mediteraneene***, Iordania, Insulele Canare şi Insula Madeira.

Ø Întreaga lume (fără SUA, Canada şi Israel) : In toate ţările lumii, inclusiv ţările Schengen****, dar fără

SUA, Canada şi Israel.

Ø Întreaga lume (inclusiv SUA, Canada şi Israel) : In toate ţările lumii, inclusiv ţările Schengen****, SUA,

Canada şi Israel.

* În ţările din Europa intră şi: Marea Britanie; Irlanda; Estonia; Letonia; Lituania; Belarus; Ucraina;

Moldova,Rusia.

** În ţările Mediteraneene intră şi: Maroc; Algeria; Tunisia; Libia; Egipt, Turcia.

*** În insulele Mediteraneene intră şi: Cipru; Malta.

**** În ţările din Spaţiul Schengen intră: Austria; Belgia; Danemarca; Finlanda; Franţa; Germania;

Islanda; Italia; Grecia; Luxemburg; Olanda; Norvegia; Portugalia; Spania; Suedia;

Elvetia,Cehia,Estonia,Slovacia,Slovenia,Ungaria,Lituania,Letonia,Polonia.

6.2 Asigurarea nu este valabilă in ţările in care Asiguratul are domiciliul stabil sau al căror cetăţean este.

6.3 Asigurarea nu este valabilă in urmatoarele ţări: Irak, Iran, Afganistan, Siria si Liban.

7. Prima de asigurare

7.1 Prima de asigurare se calculează in funcţie de numărul de zile de călătorie in străinătate, de varsta

Asiguratului, tipul de asigurare, teritorialitate şi varianta de asigurare pentru care Asiguratul / Contractantul

au optat in poliţă.

7.2 Prima de asigurare trebuie să platită integral la emiterea poliţei de asigurare.

8. Anularea contractului de asigurare de către Asigurat / Contractant

8.1. Asiguratul / Contractantul are dreptul să solicite anularea poliţei de asigurare cel tarziu cu 24 de ore

inainte de inceperea valabilităţii acesteia.

8.2. Asiguratul / Contractantul are dreptul să anuleze contractul de asigurare şi după intrarea in vigoare a

poliţei de asigurare dacă prezintă dovezi că Asiguratul nu a primit viza pentru călătoria in străinătate sau

că nu a mai efectuat această călătorie, dar nu mai tarziu de expirarea perioadei de valabilitate.

8.3. In cazurile menţionate mai sus, Asigurătorul restituie Contractantului / Asiguratului prima de asigurare

plătită, mai puţin cheltuielile ocazionate de emiterea poliţei de asigurare in valoare de 1 EUR.

9.Beneficiarii serviciilor acoperite prin poliţa de asigurare.

9.1. Asiguratul este persoana indreptăţită să beneficieze de serviciile oferite in baza prezentelor condiţii de

asigurare sau direct furnizorul de servicii medicale din străinătate.

9.2. Pentru serviciile oferite in baza prezentelor condiţii de asigurare Asiguratorul plăteşte părţii care

prezintă factura de prestare a serviciului; dacă aceasta a fost plătită de Asigurat, Asigurătorul ii va plăti

acestuia, in limitele sumei asigurate pentru respectivul serviciu.

9.3. Drepturile patrimoniale ce se cuvin Asiguratului in baza poliţei de asigurare, avand un caracter

personal, nu pot fi cesionate sau transferate de acesta unor terţe persoane.

10. Excluderi de la plata serviciilor oferite prin prezentele condiţii de asigurare

Asiguratorul nu datorează indemnizaţie de asigurare dacă:

- valabilitatea asigurării incepe după părăsirea de către Asigurat a spaţiului teritorial al Romaniei.

- cererea de despăgubire este frauduloasă sau in mod evident exagerată ori are la bază declaraţii false.

4

11. Evenimente excluse din asigurare

11.1 Sunt excluse din asigurare evenimentele care:

- au legătură directă sau indirectă cu acte de război de orice tip, evenimente militare, acte de terorism

sau sabotaje, revoluţii, revolte, greve, acte de vandalism şi alte evenimente similare acestora;

- sunt cauzate direct sau indirect de explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea

sau fisiunea nucleară, precum şi din radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor

atomice;

- apar datorită actelor de violenţă petrecute cu ocazia adunărilor publice sau raliurilor şi competiţiilor

sportive, in cazul in care Asiguratul participă activ;

- au fost produse intenţionat de Asigurat ori au rezultat in urma comiterii unor infracţiuni de către acesta;

- sunt cauzate de sinuciderea sau tentativele de sinucidere ale Asiguratului;

- se produc in timpul exercitării unor activităţi care presupun munca fizica, cu excepţia tipului de

asigurare „la lucru” sau „workers”;

- sunt suferite de Asigurat ca urmare a dereglării substanţiale a capacităţilor sale mentale din cauza

consumului de alcool, droguri, abuzului de medicamente, a folosirii de substanţe stupefiante sau

halucinogene;

- se produc prin participarea la activitǎţi cu un inalt grad de periculozitate, cum sunt, dar fǎrǎ a se limita

la: alpinism, paraşutism, bobsleigh, imersiunea cu autorespiratoare, schi acrobatic, sǎrituri cu schiurile,

skeleton, speologie, snorkling, jet skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, sǎrituri cu coarda elasticǎ,

parapantǎ, planorism, aeronauticǎ, vanǎtoare, manipulare voluntarǎ a maşinǎriilor de rǎzboi;

- sunt produse in timpul conducerii sau deplasării cu: motociclete, motorete, scuter sau ATV, vehicule

aeriene fără motor (ca de ex. planoare), cand Asiguratul participă la competiţii de sporturi cu motor

(calificări sau raliuri), cursuri de conducere, sunt cauzate pe timpul participării la concursurile sportive

profesionale sau semiprofesionale şi la antrenamentele oficiale pentru asemenea evenimente.

- produse in urma deplasării cu un mijloc de transport aerian care nu aparţine unei companii aeriene

autorizate pentru transportul de persoane.

- produse prin nerespectarea de către Asigurat, in calitate de conducător auto a reglementărilor

internaţionale privind circulaţia pe drumurile publice.

- produse prin nerespectarea de către Asigurat, in cazul persoanelor care desfăşoară activităţi

profesionale ce presupun munca fizica, a normelor de protecţia muncii in ţările in care işi desfăşoară

activitatea.

- sunt rezultate in urma desfăşurării unor activităţi care nu corespund scopului declarat al călătoriei,

conform celor menţionate in poliţa de asigurare;

11.2 De asemenea, nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din răspunderea civilă a

Asiguratului, pentru daunele cauzate terţelor persoane şi bunurilor acestora sau pentru daunele produse

bunurilor proprietatea Asiguratului, precum şi pentru orice alte daune materiale.

12. Obligaţiile Asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat

Asiguratul este obligat:

- să depună toate diligenţele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, iar in caz de

producere a acestuia, să ia toate măsurile necesare pentru limitarea urmărilor evenimentului şi să

urmeze instrucţiunile companiei care oferă asistenţă;

- să anunţe producerea evenimentului asigurat companiei care oferă asistenţă prin telefon sau fax la

numerele menţionate in poliţa de asigurare sau condiţiile de asigurare, in toate cazurile in care costul

estimat al serviciilor medicale ori al transportului in Romania depăşeşte 1.000 EUR.

- pentru situaţiile de urgenţă, in cazul in care Compania care oferă asistenţă nu este informată de către

Asigurat, la numerele de telefon sau fax menţionate in poliţa de asigurare/condiţiile de asigurare, sau

nu există documente care să justifice intarzierea informării acestora, Asigurătorul va plăti cheltuielile

medicale şi de transport ale Asiguratului datorate unui accident sau unei imbolnăviri, pană la o sumă

maximă de 1.000 EUR.

- să informeze Compania care oferă asistenţă despre fiecare fapt care are legătură cu evenimentul

asigurat şi data producerii acestuia;

- să permită Asigurătorului sau să desfăşoare orice investigaţie in legătură cu cauzele şi circumstanţele

producerii evenimentului asigurat şi cu mărimea daunelor; in acest sens el dezleagă de secretul

profesional pe medicii care l-au ingrijit;

- să furnizeze Asiguratorului, fără a fi nevoie de cerere expresă din partea acesteia, toate documentele

originale care stau la baza cererii de despăgubire a daunelor suferite (ca de ex. proces verbal al

5

poliţiei, alte inregistrări ale faptelor, facturi medicale, facturi de achiziţie etc.); cheltuielile cu traducerile

autorizate ale tuturor documentelor in limba romană răman in sarcina Asiguratului (in cazurile in care

aceste traduceri autorizate se efectuează de către Asigurator, costurile respective vor fi scăzute din

indemnizaţia de asigurare cuvenită Asiguratului);

- ca orice informări şi declaraţii către Asigurător să le facă in formă scrisă.

Societatea/Compania care oferă asistenţă este EUROP ASSISTANCE;

13.Stabilirea şi plata indemnizaţiei de asigurare

13.1. Dacă Asiguratul foloseşte serviciile medicale in timpul călătoriei in străinătate şi informează despre

producerea evenimentului asigurat Compania care oferă asistenţă, instituţia/persoana care furnizează

acest serviciu in străinătate poate trimite factura sau o copie a acesteia direct Companiei care oferă

asistenţă. Plata cheltuielilor medicale se face direct de către Compania care oferă asistenţă, in numele

Asigurătorului, cu excepţia cazurilor in care se prevede o altă procedură prin contractul de asigurare.

13.2. Dacă Asiguratul plăteşte costul serviciului medical, după ce a informat Compania care oferă

asistenţă despre producerea evenimentului asigurat şi după intoarcerea sa in Romania, acesta este

compensat de către Asigurător pe baza dosarului de daună intocmit.

13.3. Serviciile medicale folosite fără consimţămantul prealabil al Asigurătorului prin intermediul Companiei

care oferă asistenţă sunt compensate de către Asigurător pană la suma maximă de 1.000 EUR.

13.4. Stabilirea indemnizaţiei de asigurare se face de către Asigurător pe baza următoarelor documente:

- poliţa de asigurare in original;

- Copie BI/CI şi paşaport in ţările in care se solicită obligatoriu viza.

- documentele medicale din străinătate care certifică natura bolii, medicamentele prescrise, data aplicării

şi urgenţa tratamentului;

- facturile originale ale tratamentului medical sau ale medicamentelor, emise pe numele Asiguratului

precum si documentele privind plata acestora ;

- Declaratie eveniment , completat si semnat de Asigurat.

13.5. Contractantul / Asiguratul are obligaţia de a notifica in scris Asigurătorul despre producerea riscului

asigurat in termen de maxim 3 luni de la data producerii lui, in caz contrar Asiguratorul este exonerat de la

plata indemnizaţiei.

13.6 Plata indemnizaţiei de asigurare se face de Asigurător in termen de maximum 30 de zile de la data

completării documentaţiei dosarului de daună.

Declaraţiile medicale făcute de rudele sau soţul/soţia Asiguratului nu pot fi luate in considerare pentru

stabilirea indemnizaţiei de asigurare.

III. Asigurarea pentru asistenţă medicală de urgenţă urmare a unei îmbolnăviri (boală)

14. Evenimentul asigurat (boală)

14.1 In sensul prezentelor condiţii de asigurare, evenimentul asigurat este definit ca fiind imbolnăvirea

survenită neaşteptat şi imprevizibil, constatată de o autoritate medicală competentă şi care impiedică

continuarea normală a călătoriei.

14.2 Asigurătorul despăgubeşte cheltuielile legate de boala survenită in timpul călătoriei in străinătate, in

cazuri de necesitate urgentă* survenită neaşteptat şi imprevizibil in perioada de valabilitate a asigurării, cu

condiţia ca Societatea care oferă asistenţă să fie inştiinţată telefonic imediat sau, dacă acest lucru nu a

fost posibil, să fie informată in cel mai scurt timp posibil şi să dea permisiunea pentru folosirea acestui

serviciu in baza poliţei de asigurare.

*Cazul de necesitate urgentă reprezintă acea situaţie in care, in lipsa unei ingrijiri medicale imediate, viaţa

Asiguratului sau sănătatea sa fizică ar fi puse in pericol sau s-ar produce daune ireparabile sănătăţii fizice

a acestuia; de asemenea, sunt considerate cazuri de necesitate urgentă şi situaţiile in care, datorită

simptomelor bolii Asiguratului (ca de ex. pierderea cunoştiinţei, sangerare, boală infecţioasă virulentă,

febră mare, stare de vomă etc.) sau ca o consecinţă a unui accident sau a unei deteriorări severe bruşte a

sănătăţii Asiguratului, acesta necesită ingrijire medicală imediată.

15. Servicii medicale acoperite

Asigurătorul indemnizează costurile următoarelor servicii medicale prestate Asiguratului:

- examinare medicală;

- tratament medical;

6

- tratament spitalicesc (Asiguratorul işi rezervă dreptul să plătească cheltuielile ocazionate de

tratamentul Asiguratului la spitalul din străinătate pană in momentul in care starea pacientului permite

mutarea acestuia in Romania pentru continuarea tratamentului medical);

- tratament intensiv;

- transport la cel mai apropiat spital şi eventualul transfer la un alt spital in caz de necesitate;

- transport medical urgent al medicamentelor de la cel mai apropiat depozit;

- operaţii urgente;

- medicamente cumpărate pe baza prescripţiei medicului, eliberată pe numele Asiguratului şi cu

certificarea reţetei originale;

- inchiriere de membre false, carje, scaune cu rotile şi alte echipamente şi instrumente similare

necesare, pe baza prescripţiei medicului;

- procurare de ochelari de vedere inlocuitori, pe baza prescripţiei medicului, dacă ochelarii au fost

avariaţi datorită unui accident, care a cauzat şi vătămări corporale care necesită ingrijiri medicale, pană

la suma maximă de 150 EUR;

- tratament dentar extrem de urgent, care este necesar şi uzual pentru calmarea directă a durerii, pentru

cel mult 2 dinţi, pană la suma maximă de 150 EUR pentru un dinte, tratament efectuat fără alegerea

medicului şi luandu-se in considerare tarifele medii practicate la locul in care acest serviciu a fost

prestat.

16. Servicii medicale excluse din asigurare

Pe langă excluderile prevăzute la art. 11, asigurarea nu acoperă:

- tratamentul bolilor cronice şi consecinţelor unor astfel de boli existente sau cunoscute la data inceperii

valabilităţii poliţei de asigurare, exceptand cazul in care asistenţa medicală implică măsuri de urgenţă

pentru salvarea vieţii Asiguratului sau măsuri ce urmăresc calmarea durerii acute;

- cheltuielile ocazionate de graviditate, naştere sau consecinţele acestora, precum şi cheltuielile

ocazionate de intreruperea voluntară a sarcinii;

- vaccinări de orice fel (cu excepţia situaţiilor de urgenţă in care s-a declarat apariţia unor epidemii după

intrarea Asiguratului in ţara respectivă);

- cheltuielile ocazionate de tratamentul cancerului, al bolilor cu transmitere sexuală, infectarea cu HIV,

SIDA şi consecinţele acestora;

- asistenţa medicală acordată de rudele Asiguratului;

- cheltuielile de medicină preventivă, de fizioterapie şi de odihnă şi refacere;

- cheltuielile pentru tratament psihiatric sau psihoterapeutic sau pentru boli mentale care au făcut deja

obiectul unui tratament medical;

- cheltuielile ocazionate de eliminarea defectelor fizice, a anomaliilor ori pentru efectuarea operaţiilor

estetice, cu excepţia cheltuielilor ocazionate de chirurgia reparatorie necesară ca urmare a unui

accident asigurat prin prezentele condiţii;

- examinările şi operaţiile medicale care pot fi amanate pană la intoarcerea Asiguratului in Romania, fără

a comporta un risc deosebit pentru sănătatea acestuia;

- medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasării in

strainătate dar care erau cunoscute sau prescrise inainte de inceperea călătoriei;

- reveniri şi convalescente ale unor afecţiuni neconsolidate incă sau in curs de tratament , care au facut

obiectul unui dosar de daună;

- evenimente petrecute in ţări in care s-a declarat apariţia unor epidemii inaintea intrării Asiguratului in

ţara respectivă.

- tratamente stomatologice definitive, tratamente de canal, ortodontoză, paradontoză, detartrare, dinţi

artificiali, coroane / punţi dentare;

- costul serviciilor speciale in spital, ca de exemplu, cazare in condiţii speciale, telefon, televizor etc.

Din momentul intoarcerii Asiguratului in Romania, Asiguratorul nu mai suportă nici o cheltuială medicală.

IV. Asigurarea pentru asistenţă medicală de urgenţă urmare a unui accident

17. Definirea accidentului

17.1 Accidentul, in sensul prezentelor condiţii de asigurare, este un eveniment datorat unei cauze fortuite,

violente şi exterioare, care produce vătămări corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv şi care periclitează

viaţa sau continuarea normală a călătoriei ori are ca rezultat decesul.

17.2 Următoarele evenimente intervenite independent de voinţa Asiguratului sunt, de asemenea,

considerate accidente:

- inecul;

7

- inhalarea de gaze sau vapori, consumarea de alimente care conţin materiale corozive sau otrăvitoare,

cu excepţia cazurilor in care aceste efecte afectează corpul după o lungă perioadă;

- arsurile şi opăririle;

- efectele tunetelor şi fulgerelor sau ale curentului electric;

- dislocarea membrelor, ca şi intinderile şi rupturile muşchilor, tendoanelor, ligamentelor şi capsulelor

ataşate membrelor, şi a coloanei vertebrale datorită devierii bruşte de la cursul planificat al mişcării.

17.3 Bolile nu sunt considerate accidente, iar bolile transmisibile nu sunt considerate rezultate ale

accidentelor, cu excepţia tetanosului sau turbării cauzate de un accident, in accepţiunea definiţiilor de mai

sus.

17.4 Nu sunt considerate accidente sinuciderea sau tentativele de sinucidere.

18. Serviciile medicale acoperite

18.1 Asiguratorul indemnizează costurile următoarelor servicii, dacă sunt rezultate ca urmare a producerii

unui accident:

- actiunea de salvare;

- transportul cu ambulanţa;

- costurile medicale de urgenţă;

18.2. Costurile menţionate mai sus sunt indemnizate de către Asigurator aşa cum este prevăzut la art. 15

din prezentele condiţii de asigurare.

19. Excluderi de acoperire

Pe langă excluderile prevăzute la art. 11,Asiguratorul nu datorează indemnizaţie de asigurare dacă:

- accidentul care a cauzat vătămări corporale sau decesul Asiguratului, s-a produs ca urmare a conducerii

de către Asigurat sau de către o terţă persoană a unui autovehicul, fără a avea permis de conducere

valabil pentru categoria respectivă.

V. Transportul în România al Asiguratului organizat de Asigurător

20. Transportul în România al Asiguratului bolnav sau accidentat

20.1 Compania care oferă asistenţă organizează transportul Asiguratului, bolnav sau accidentat in timpul

călătoriei in străinătate şi in timpul valabilităţii asigurării, intr-o instituţie de tratament din Romania, dacă

este necesar, insoţit de o asistentă medicală sau de un medic, in cazul in care starea pacientului permite

această deplasare.

20.2 Refuzul persoanei asigurate de a accepta repatrierea medicală atrage dupa sine incetarea obligaţiei

Asigurătorului de a acoperi cheltuielile medicale dupa data la care repatrierea medicală putea fi efectuată.

20.3. Asiguratorul plăteşte costurile de transport ale Asiguratului in Romania şi nu acoperă cheltuielile care

apar după transportul Asiguratului intr-o instituţie de tratament din Romania.

20.4. Asiguratorul nu compensează costurile de transport in Romania al Asiguratului organizat / desfăşurat

fără aprobarea Companiei de asistenţă.

20.5 Sunt aplicabile exluderile prevazute la art.11, art.16 si art.19.

21. Transportul în România al corpului Asiguratului în caz de deces

21.1 In cazul decesului Asiguratului, Compania care oferă asistenţă ia toate măsurile necesare pentru

transportul corpului Asiguratului in Romania.

21.2. Pentru organizarea transportului corpului Asiguratului in Romania, rudele Asiguratului trebuie să

furnizeze Companiei care oferă asistenţă următoarele documente, cat mai curand posibil:

- documentul care certifică decesul;

- certificatul oficial care atestă cauza decesului;

- in caz de accident, documentele care clarifică circumstanţele decesului;

- certificatul de deces.

21.3. Asiguratorul plăteşte costurile de transport ale Asiguratului in Romania, pană la locul de inhumare,

mai puţin costurile funerariilor şi inhumării.

21.4. Asiguratorul nu compensează costurile de transport in Romania al Asiguratului organizat / desfăşurat

fără aprobarea ei prin intermediul Companiei care oferă asistenţă.

21.5 Sunt aplicabile exluderile prevazute la art.11,art.16 si art.19.

8

22. Dispoziţii finale

22.1. Părţile, de comun acord, pot modifica contractul de asigurare pe parcursul executării sale, dar numai

in formă scrisă prin emiterea de acte declarative.

22.2 Orice neinţelegere sau litigiu apărute intre părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă; in caz contrar

acestea se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente din Romania.

22.3. In masura in care Asiguratul primeşte compensaţii pentru cheltuielile pe care le-a efectuat, de la terţe

persoane răspunzătoare de producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul va scădea aceste

compensaţii din despăgubirea cuvenită Asiguratului.

22.4 Asigurătorul este subrogat in drepturile Asiguratului, in limita despăgubirilor plătite in baza prezentei

poliţe, contra celor răspunzători de producerea evenimentului asigurat, Asiguratul fiind obligat să conserve

dreptul de regres al Asigurătorului impotriva acestora.

22.5 Toate impozitele şi taxele prezente şi viitoare referitoare la prima de asigurare, la poliţă şi alte acte

care depind de aceasta, sunt in sarcina Asiguratului.

22.6 Contractul de asigurare/ poliţa de asigurare se incheie in Romania fiind suspus legislaţiei in materie

din Romania, respectiv dispoziţiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile şi reasigurarile in Romania, cu

modificirile şi completările ulterioare şi cu cele ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi

supraveghere asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

LOGO-GENERAL-TRAVEL

 

Currency Converter

Transforma 

in

  

Transport

image

Pentru a va putea contacta in vederea rezervarii  biletelor de transport autocar, va rugam sa completati acest formular.

Mai multe informatii

Daca doriti mai multe informatii in legatura cu ofertele noastre, ne puteti contacta zilnici intre orele 09-16 si va vom raspunde propmt la intrbari. Puteti sa ne contactati via e-mail, fax sau telefon.

RocketTheme Joomla Templates